MRKO - "Citius! Altius! Fortius! - Brže! Više! Hrabrije" - Geslo je modernih Olimpijskih igara i naših "Mrkometaša"!

Kodeks ponašanja

 

Kodeks ponašanjaKODEKS PONAŠANJA RUKOMETNE ŠKOLE I NATJECATELJA MRKOPATIJA

MRKOpatija osnovan je kako bi promovirao rukometni sport i pružio svojim članovima mjesto gdje će moći učiti rukometne vještine i iste prakticirati na raznim takmičenjima.

Rukometna škola otvorena je za djecu počevši od predškolskog razdoblja nadalje. Kako bi se program rukometne škole mogao provoditi na najbolji mogući način, potrebna je i kvalitetna sinergija i međusobna komunikacija trenera, djece (natjecatelja) i roditelja.

Važno je napomenuti da primarni cilj MRKO nije isključivo samo rezultat, već je to izučavanje i promoviranje rukometa i rukometnih vještina, pogotovo što se mlađih kategorija tiče, te je zbog toga vrlo važno da se djeca razvijaju u adekvatnom sportskom duhu i zabavljaju na njima primjeren način.

U svrhu poboljšanja iznad spomenute komunikacije i sinergije svih uključenih subjekata, kao i u svrhu što kvalitetnijeg provođenja aktivnosti vezanih za djelatnost Kluba, MRKOpatija pripremio je Kodeks ponašanja kojeg se moraju pridržavati svi uključeni, iznad navedeni, subjekti.

KODEKS TRENERA

ZA VRIJEME TRENINGA I BORAVKA U PROSTORIJAMA KLUBA

Trener je osoba koja u svakom treningu ima neposredan kontakt sa polaznicima škole i općeg treninga.
Trener je glavni nositelj kvalitete podučavanja i rada na treningu.
Trener svojim ponašanjem djeluje primjerno na sve aktere treninga.
Trener dolazi prvi na trening i odlazi posljednji.
Trener sprovodi trening u adekvatnoj sportskoj opremi (u klupskoj opremi koju će dobiti na korištenje sukladno uvjetima koje odredi UO kluba).
Trener zajedno sa polaznicima škole rukometa i natjecateljima, zadužuje i vraća svu opremu dobivenu za rad na treningu.
Trener pazi na sigurnost sudionika treninga za vrijeme treninga i brine se o aktivnom, kvalitetnom provođenju istog.
Trener nadzire rad sudionika treninga na svojem treningu.
Trener za vrijeme treninga mora biti koncentriran na trening i ne obavljati radnje koje će ga u tome ometati kao:
– razgovarati sa roditeljima
– razgovarati na telefon
(osim ako to nije potrebno i neophodno u svrhu održavanja samog treninga)
Trener je obvezan poštivati sebe, djecu i natjecatelje sa kojima radi, kao i njihove roditelje
Trener se ne smije za vrijeme treninga (a niti izvan treninga) služiti pogrdnim, ponižavajućem, diskriminacijskim rječnikom.
Trener ne smije fizički zlostavljati polaznike škole rukometa niti sve ostale uključene u trenažni proces u Klubu i u ostalim djelatnostima, već se služiti isključivo primjerenim pedagoškim rječnikom i metodama.
Trener je neovisan u provođenju svog trenažnog programa, o kojem treba informirati UO Kluba a koji treba biti u skladu sa zadanim ciljevima Kluba.
Trener je obvezan, po potrebi i na zahtjev roditelja, jednom mjesečno, a sukladno svojim raspoloživim terminima, održati kraći sastanak u svrhu informiranja i konzultiranja s roditeljima
Trener je obvezan poštivati hijerarhiju osoba u Klubu i svih natjecatelja i ekipa.
Trener će, ukoliko između djece polaznika rukometne škole i natjecatelja, postoje konfliktni pojedinci, o tome odmah, bez oklijevanja i zakašnjenja, obavijestiti Upravu kluba koja će potom poduzeti potrebne radnje.

ZA VRIJEME NATJECANJA

Trener se na takmičenjima treba ponašati kao na treningu i kao što je iznad navedeno.
Trener je za vrijeme natjecanja obvezan služiti se isključivo pedagoškim rječnikom i načinom ponašanja.
Trener je obvezan na natjecanjima sudjelovati isključivo u sportskoj opremi Kluba (trener će opremu dobiti i koristiti sukladno odlukama UO). Ako sportska oprema kluba nije iz bilo kojeg slučaja, a krivnjom Kluba, dostupna, tada je trener obvezan sudjelovati na natjecanju u sportskoj opremi, ali ne i upotrebljavajući na njoj bilo kakve simbole i natpise koji upućuju na neki drugi klub ili neku drugu organizaciju (na pr. nekih sponzora ili donatora) bez obavijesti UO koji će tada takve slučajeve i razmotriti.
Trener , ukoliko to natjecanje zahtijeva i dostupna je u Klubu, donosi i drugu opremu potrebnu za to natjecanje.
Sve kazne izazvane na račun i ime trenera, za vrijeme natjecanja, trener će snositi osobno.

ZA VRIJEME PUTOVANJA

Ovaj kodeks odnosi se na bilo koji oblik putovanja, bilo automobilom, autobusom, nekim trećim prijevoznim sredstvom, i na bilo koji oblik boravka kao boravak u hotelima, pansionima ili ostalim smještajnim objektima.

Trener je obvezan ponašati se dolično i primjereno na svim putovanjima i za vrijeme istih, u svim prijevoznim sredstvima koje će koristiti i u svim smještajnim objektima u kojima će boraviti.
Trener prvi dolazi na određeno mjesto i zadnji odlazi sa istog.
Trener kao povjerenik roditelja i kao osoba koja ima neposredan kontakt sa djecom i koja vodi djecu na takmičenjima, odgovoran je za njihovu sigurnost i njihovo ponašanje.
Kako bi trener izbjegao bilo kakve neugodnosti i konfliktne situacije obvezan je za održavanje reda i discipline na potrebnom nivou, upotrebljavati sve raspoložive i adekvatne pedagoške mjere i metode.

NA JAVNIM MJESTIMA

Trener, kao osoba koja je aktivna i djeluje u Klubu koji je javna udruga, svojim ponašanjem ne smije štetiti ugledu iste, kao niti svojem osobnom ugledu.
Trener će nastojati i brinuti se o svojem osobnom izgledu, što se misli na urednost i adekvatno sportsko odijevanje.
Trener u odnosima sa javnošću bilo kakve vrste, dok djeluje u MRKOpatija, iskazivati će svoju pripadnost i lojalnost prema Klubu i na bilo koji način, kontaktirajući sa raznim subjektima u javnosti, neće štetiti Klubu.
Za očekivati je i primjereno je da se trener na javnim mjestima ponaša kao uzoran sportski djelatnik koji će svojim ponašanjem i angažmanom pridonijeti sveopćem pozitivnom ozračju čime će na najbolji način promovirati Klub u kojem djeluje i u kojem obavlja sve svoje aktivnosti.

KODEKS POLAZNIKA RUKOMETNE ŠKOLE i NATJECATELJA

NA TRENINGU

Svaki polaznik rukometne škole ili natjecateljskih treninga (u nastavku dijete), obvezno je doći na trening na vrijeme, točnije, najkasnije 10 minuta prije početka treninga, koje će upotrijebiti za pripremu za trening.
Dijete je obvezno prisustvovati treningu u adekvatnoj sportskoj odjeći, a ukoliko dobije sportsku opremu na korištenje od strane Kluba, tada u toj opremi, koju će koristiti sukladno uvjetima i odredbama donesenih od strane UO kluba,
Dijete je obvezno čuvati sportsku opremu i pomagala korištena na treningu i natjecanju, kao i inventar sportskih objekata u kojima se trenažni procesi i natjecanja sprovode,
Dijete će za vrijeme treninga biti aktivno i suzdržavati se bilo kakvog nedoličnog ponašanja za vrijeme istog.
Dijete će slušati trenera za vrijeme treninga i za vrijeme boravka u službenim prostorijama Kluba.
Dijete će za vrijeme treninga i boravka u službenim prostorijama Kluba, slušati sve upute trenera i ponašati se sukladno njima.
Dijete će o izostanku sa treninga osobno, a opravdano od strane roditelja ili liječnika ukoliko se radi o nekoj bolesti, obavijestiti trenera prije samog treninga i na slijedećem će obrazložiti razlog nedolaska na isti.

NA NATJECANJU

Natjecatelj ili polaznik škole rukometa (u nastavku Natjecatelj) koji je odabran i određen za sudjelovanje na bilo kojem takmičenju, dolaziti će na dogovoreno mjesto dolaska prije početka takmičenja, najkasnije 10 minuta prije polaska na takmičenje.
Natjecatelj će o nedolasku na takmičenje obavijestiti trenera najkasnije 24 sata prije početka takmičenja, a u izvanrednom slučaju i na dan takmičenja, i to dva sata prije početka takmičenja.
Natjecatelj mora imati opravdani razlog nedolaska na takmičenje.
Natjecatelj će na takmičenju sudjelovati u adekvatnoj sportskoj opremi, poštivati će trenera, roditelje, suce, službene osobe, gledatelje, natjecatelje suprotnih ekipa, ponašati se dolično i primjereno, u skladu sa principima fer igranja, te bodriti, poticati i motivirati svoje suigrače za vrijeme takmičenja.
Natjecatelj će sve pobjede slaviti na dostojanstven i sportu primjeren način kao i prihvaćati poraze na isti način.

KODEKS SLUŽBENIH PREDSTAVNIKA EKIPA

Službenim predstavnicima bilo koje natjecateljske ekipe (u nastavku: predstavnik) nije dozvoljeno bilo kakvo miješanje u rad trenera prije održavanja, za vrijeme i nakon treninga, kao niti savjetovanje trenera o tome koje bi dijete, kako i na kojoj poziciji trebalo igrati u ekipi.
Predstavniku nije dozvoljen ulazak na sportsko igralište prije, za vrijeme i nakon treninga i natjecanja.
Predstavnik ne smije za vrijeme treninga, natjecanja i na javnim mjestima, verbalno i fizički napastovati, vrijeđati niti na bilo koji način ugrožavati trenera ili bilo kojeg drugog djelatnika Kluba.
Predstavnik treba svako dijete uvijek motivirati na pozitivan način i poticati ga na aktivno sudjelovanje u aktivnostima vezanim za MRKO.
Predstavnik je obvezan, da ukoliko je svjedok bilo kakvom nedoličnom ili sličnom ponašanju od bilo koga u MRKO naspram bilo kojeg djeteta, da odmah o tome obavijesti nekog člana UO, kako bi se čitav slučaj mogao razmotriti i mogle poduzeti adekvatne radnje.
Predstavnik može aktivno sudjelovati u motiviranju ekipe koju predstavlja za vrijeme takmičenja.
Predstavnik će se uz trenera brinuti o sigurnosti svojih natjecatelja kako za vrijeme takmičenja tako i za vrijeme bilo kakvih ostalih aktivnosti natjecatelja u okviru Kluba i u javnosti.
Predstavnik će predstavljati svoj Klub na najbolji mogući način u svako vrijeme i na svakom mjestu.
Predstavnik će ukoliko mu bude dostupna bilo kakva sportska oprema, istu koristiti na bilo kojem takmičenju na kojem će predstavljati svoju ekipu i Klub.
Predstavnik se u svako doba može obratiti UO ukoliko bude trpio bilo kakvo zlonamjerno ili nedolično ponašanje od bilo kojeg člana ili djelatnika u MRKO.

KODEKS RODITELJA

ZA VRIJEME TRENINGA I NATJECANJA

Roditeljima polaznika rukometne škole ili bilo koje od natjecateljskih ekipa nije dozvoljeno bilo kakvo zadiranje i miješanje u rad trenera prije održavanja, za vrijeme i nakon treninga, kao niti savjetovanje trenera o tome kako bi njihovo dijete trebalo igrati kao niti da li bi trebalo igrati u ekipi i, ako igra, na kojoj poziciji.
Roditeljima nije dozvoljen ulazak na sportsko igralište prije, za vrijeme i nakon treninga i natjecanja, kao niti u bilo koje druge prostorije Kluba koje služe samo službenicima i djelatnicima Kluba.
Roditelji ne smiju za vrijeme treninga, natjecanja i na javnim mjestima, verbalno i fizički napastovati i vrijeđati, i na bilo koji način ugrožavati trenera ili bilo kojeg drugog djelatnika Kluba.
Roditelj treba svoje dijete uvijek motivirati na pozitivan način i poticati ga na aktivno sudjelovanje u aktivnostima vezanim za MRKO.
Roditelj je obvezan, da ukoliko je svjedok bilo kakvom nedoličnom ili sličnom ponašanju od bilo koga u MRKO naspram svojeg djeteta, da odmah o tome obavijesti nekog člana UO, kao bi se čitav slučaj mogao razmotriti i mogle poduzeti adekvatne radnje.

UO MRKO

Ažurirano 21. prosinca 2021. — 2:41
Muški rukometni klub Opatija © 2021 | Kontakt | Webmaster